Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I.

 1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje k mimoškolní výuce
 2. Poskytovatel je materiálně a personálně vybaven k mimoškolní výuce
 3. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn podnikat v záležitostech, které jsou předmětem této smlouvy

 

II.

 1. objednavatel se zavazuje hradit náklady spojené se vzděláváním formou sjednaného kurzovného
 2. Pokud student zahájí výuku v průběhu měsíce, kurzovné je poměrně rozpočítáno
 3. Neúčast na výuce, která není nahlášena minimálně 24 hodin předem, je považována za čerpání hodin
 4. V případě včasné omluvy se objednatel přihlásí o termín náhradní hodiny do konce měsíce, ve kterém byla hodina omluvena.
 5. Ukončení výuky je možné písemnou i ústní formou k poslednímu dni každého měsíce. Pokud objednatel neoznámí ukončení, má se za to, že student chce pokračovat ve výuce a objednatel má povinnost zaplatit poplatek na další měsíc.
 6. Objednatel se zavazuje hradit kurzovné vždy k prvnímu dni každého měsíce na účet poskytovatele číslo: 1310545019/3030, (variabilní symbol = datum narození studenta)
 7. V případě nezaplacení sjednané částky ve lhůtě 10 dní po splatnosti smlouva zaniká

 

III.

 1. Místem plnění předmětu smlouvy je učebna 2+2 Školy matematiky na adrese Fr. Křižíka 2840, Tábor
 2. Výuka probíhá každý den od pondělí do pátku v odpoledních hodinách, po domluvě i o víkendech
 3. Výuka začíná automaticky po zaplacení kurzovného.
 4. Rozvrh hodin a rozsah výuky si strany dohodnou zvlášť.

 

IV.

 1. Každá strana může smlouvu vypovědět ze zvlášť závažných důvodů.
 2. V případě dlouhodobé nemoci nebo stěhování má objednatel právo na vrácení předplacené částky za nevyčerpané hodiny.
 3. Objednatel může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od zahájení kurzu bez dalších poplatků. Poměrná nevyčerpaná část kurzovného mu bude vrácena.

 

V.

 1. Objednatel souhlasí, aby zřizovatel v nezbytně nutné míře shromažďoval dosažené výsledky žáka ve svých přehledech hodnocení a vydávaných školních materiálech. Současně souhlasí s nezbytně nutným použitím osobních údajů svých a žáka pro účely evidenční a statistické ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb.
 2. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím e-mailové adresy týkající se předmětu činnosti Poskytovatele dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním může Objednatel kdykoli zdarma a jednoduše odvolat buď zasláním e-mailu na info@2plus2tabor.cz, nebo kliknutím na příslušný odkaz, který je součástí každého zasílaného obchodního sdělení.
 3. Objednavatel souhlasí s pořízením fotografie nebo videozáznamu mé osoby popř. mého nezletilého dítěte. Pořizovatel je oprávněn užít fotografie nebo videozáznam pro účely propagace podnikání pořizovatele pod obchodní značkou „2+2 Škola matematiky“. Pořizovatel je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií jako svých autorských děl jakýmkoli třetím osobám personálně spjatých s obchodní značkou „2+2 Škola matematiky“.